Terms and conditions

V tejto časti nájdete obchodné podmienky, ktoré upravujú prístup, používanie internetovej stránky ponio.sk (ďalej len "stránky") a právne vzťahy medzi spoločnosťou Ponio, s.r.o. (ďalej len "predávajúci") a Vami. Tieto si pozorne prečítajte pred nákupom v internetovom obchode ponio.sk.

Prevádzkovateľ:

Ponio, .s.r.o., so sídlom J. Kalinčiaka 1122/31, 96001 Zvolen, Slovenská republika

IČO: 46424342

IČ DPH: SK2023368402

- prevádzkovateľ je platiteľom DPH

kontakt: ponio@ponio.sk

Všetky zmluvné vzťahy týkajúce sa internetového obchodu ponio.sk sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

REGISTRÁCIA

Registrácia je pri nákupe na našej stránke dobrovoľná. Predávajúci spracováva osobné údaje registrovaných kupujúcich, ktoré boli poskytnuté v rámci poskytovania našich služieb. Osobné údaje sú zhromažďované prostredníctvom webovej stránky ponio.sk a v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretím osobám s výnimkou prepravných spoločností, za účelom doručenia zásielok od Ponio, s.r.o., teda na plnenie zmluvy. Medzi tieto osobné údaje patria osobné údaje poskytnuté pri registrácii a pri nákupe, ktorými sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo. Kupujúci registráciou na stránke súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze ponio.sk. Službu zasielanie ponukových e-mailov môže kupujúci kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: "ponio@ponio.sk".

PRIJATIE A VYBAVENIE OBJEDNÁVKY, KÚPNA ZMLUVA

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho a predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky e-mailom/telefonicky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy. Pri tovare na stránke ponio.sk predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť. V prípade, že dôjde k situácii, keď nebude možnosť tovar z akéhokoľvek dôvodu dodať, bude predávajúci bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto suma prevedená späť na jeho účet, k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedôjde.
Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku je možné zrušiť najneskôr do 24 hodín od prijatia potvrdzovacieho e-mailu/telefónu o prijatí objednávky. V prípade, že nebude objednávka zrušená a bude vyexpedovaná, bude od kupujúceho požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru.
Objednávky prijímame aj počas víkendov a sviatkov. Expedícia týchto objednávok bude realizovaná počas nasledujúcich pracovných dní.

DODACIA LEHOTA, PREPRAVNÉ PODMIENKY

Dodacia lehota objednaného tovaru je:

- 3-7 pracovných dní od prijatia záväznej objednávky v prípade dobierky, pokiaľ je tovar skladom,

- 3-7 pracovných dní od prijatia platby, pokiaľ je tovar skladom

- resp. v závislosti od dostupnosti objednaného tovaru

V prípade, že objednaný tovar je na ponio.sk uvedený ako "skladom" a Predávajúci ho už skladom nemá, upovedomí čo najskôr kupujúceho a dohodne sa s ním na ďalšom postupe, ktorými môže byť storno objednávky, výmena tovaru za iný alebo potvrdenie objednávky s dlhšou dobou dodania.


Preprava tovaru je realizovaná:

- Slovenská pošta alebo kuriér DHL - k cene tovaru je účtovaný poplatok v závislosti od hmotnosti objednaného tovaru, ktorý je vypočítaný a viditeľný pre kupujúceho pred záväzným potvrdením objednávky.

Po telefonickom dohovore je možné tovar prevziať aj na dohodnutých odberných miestach (Neresnícka cesta 1, Zvolen)

PLATOBNÉ PODMIENKY

Tovar je možné v plnej výške uhradiť vopred bankovým prevodom na číslo účtu predávajúceho, pri dodaní tovaru na dobierku prepravnej spoločnosti alebo v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru. Kupujúci je povinný uhradiť objednávku pri platbe vopred do 7 kalendárnych dní, inak bude objednávka zrušená.
Predajný doklad/faktúra o predaji tovaru je kupujúcemu odovzdaný pri prevzatí tovaru alebo zaslaný vopred elektronickou poštou.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMÁCIA

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim sa nezhoduje s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho, buď výmenou veci, alebo jej opravou. Pokiaľ nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.
Pri predaji tovaru kupujúcim predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez chýb a musí zodpovedať všeobecne platným normám. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí a za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí v záručnej dobe.
Ak kupujúci objaví na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného tovaru, má právo na reklamáciu tovaru. Kupujúci môže oznámiť oprávnenú reklamáciu jednou z nasledujúcich možností:
(i) na e-mailovú adresu predávajúceho obchod@ponio.sk,
(ii) poštou na adresu predávajúceho Ponio, s.r.o., J. Kalinčiaka 1122/31, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
a následne zaslať alebo doručiť reklamovaný tovar, v prípade možnosti v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, s popisom závady a kópiou predajného dokladu na vyššie uvedenú adresu predávajúceho. Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Pri nedodržaní lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo na výmenu tovaru, ak je dostupný, alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou. V prípade neoprávnenej reklamácie je predávajúci povinný vydať písomné odôvodnenie tohto zamietnutia a zároveň kupujúci nemá nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane.


Záručná doba je vždy uvedená na jeho obale.
Chyby:
a) odstrániteľné: za odstrániteľné sa považujú také chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpia vzhľad, funkcie a akosť tovaru.
b) neodstrániteľné: záručná doba (expiračná doba) je uvedená pri každom tovare v jeho popise.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania.

Pokiaľ je kúpna zmluva uzavretá pomocou komunikačných prostriedkov na diaľku (v internetovom obchode), má kupujúci v súlade s § 12 odsek 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji možnosť odstúpiť od zmluvy do 7 pracovný dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10.

Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť až do okamihu odovzdania tovaru, a to v prípade nedostupnosti tovaru, neuhradenia objednávky v lehote 7 dní alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Ďalším dôvodom pre odstúpenie môže byť neprevzatie tovaru kupujúcim bez udania vážneho dôvodu alebo bez zjavnej snahy o dohodu náhradného termínu doručenia. Pred odstúpením je predávajúci vždy povinný kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky prijaté plnenia.
Toto ustanovenie neplatí v prípade opakovaného neprevzatia tovaru kupujúcim bez udania vážneho dôvodu alebo bez zjavnej snahy o dohodu náhradného termínu doručenia. V tomto prípade budú kupujúcemu doúčtované náklady spojené s opätovným odoslaním zásielky.
Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu elektronicky na e-mailovú adresu obchod@ponio.sk .
V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave, je kupujúci povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škody prebehnú tak, že kúpna cena, ktorá je predávajúcim v prípade odstúpenia vrátená, je o tieto náklady a škodu zodpovedajúcim spôsobom znížená.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto Podmienky platia pre konkrétne kúpne zmluvy, v znení uvedenom na stránke v deň odoslania objednávky kupujúcim. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 27.12.2016. Ponio, s.r.o. si vyhradzuje právo Podmienky zmeniť.

Výpredaj

Nedostupné

Vypredané

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal €0.00
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods

English